Giant Cloud of Blessings – A Supplication to Magnetize Appearance and Existence

To activate subtitles in other languages click on the settings button on the lower right corner of the video. To read the prayer below in other languages, scroll down.

“Learning how to work together as a global sangha to magnetize auspicious conditions for the resounding of the Dharma and the vast aspirations of the purest intent to be swiftly fulfilled.”
~ Kyabgön Phakchok Rinpoche

Rinpoche has requested that all his students take up the magnetizing practice entitled “Giant Cloud of Blessings” as part of their daily practice.  He would like us as a global sangha to accumulate 1 million of these prayers annually! (please add your contributions with the form at the bottom of the page)

The central deity is Pema Gyalpo portrayed in Sambhogakāya form.
Above is Vajradharma (Tib. Dorje Chö) and,
At the top, Amitabha, both are on the level of Dharmakāya
Avalokiteśvara, as Padmapāṇi; is on the top right (from the point of view of the main deity)
Hayagriva is on the top left.
Guhyajñana the ḍākinī  is on the right side of Pema Gyalpo.
Vajravārāhī the ḍākinī  is on the left side of Pema Gyalpo.
Kurukulla is in the bottom right corner.
Döpé Gyalpo is in the bottom left corners.

(source: Rigpa wiki)


༄༅།། སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ
བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ།།
བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།།
མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས།།
རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ།།
ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས།།
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས།།
པདྨ་རྒྱལ་བོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར།།
སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ།
གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི།།
བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར།།
མ་ལུས་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ།།
མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར།།
དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས།།
སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ།།
རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ།།
འགགས་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས།།
འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།།
སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད།།
རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི།།
རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌།།
རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས།།
སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ།།
མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན།།
ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི།།
རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ།།
གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག།
ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ ༧ ཚེས ༡ ལ་དྷྭི་མིང་པས་སྤེལ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཅི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ།། དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ།། །།


༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Wang Dü: ‘The Great Cloud of Blessings’ —
The Prayer which Magnetizes All that Appears and All that Exists

by Mipham Rinpoche

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

om ah hung hrih, dechen barwa wang gi podrang du

Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ! In the palace of power, the blazing of great bliss,

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

detong sosor tokpé yeshe ku

Are the embodiments of the wisdom of discernment, union of bliss and emptiness:

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

machak deden pemé rangshyin lé

Each on a lotus, its nature bliss free from all attachment,

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

dorjé nyima nangwa chenpö pal

And the splendour of a great, illuminating vajra sun—

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöku nangwa tayé dorjé chö

Dharmakāya Amitābha and Vajradharma,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

jikten wangchuk tukjé jechak zuk

Avalokiteśvara, Lord of the World, the very manifestation of compassion,

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

pema gyalpö khordé ngawang gyur

Padma Gyalpo, all of saṃsāra and nirvāṇa beneath your control,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

nangsi zilnön wangchen heruka

Powerful heruka, subjugator of all that appears and exists,

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

sangwa yeshe benza varahi

‘Secret Wisdom’ (Guhyajñāna) and Vajravārāhī,

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

demchok döpé gyalpo dechen ter

Döpé Gyalpo, King of Desire, ecstasy supreme, source of the wisdom of great bliss,

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

malü kyegü yitrok rikjema

Kurukullā, who captivates the mind of every living being without exception,

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

choktün chakgyé wangchuk detong gar

Masters and mistresses of supreme and ordinary mudrās, dancing in bliss and emptiness,

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

wangdzé dorjé pawo daki tsok

Hosts of vajra ḍākas and ḍākinīs attract and magnetize.

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

nangtong nyampa chenpö ngang nyi du

Remaining always within the state of great equality of appearance and emptiness,

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

dorjé ku yi gar gyi si sum yo

With the dance of your vajra body, you cause the three planes of existence to tremble;

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

gakmé sung gi shyé dré kham sum guk

With the sound of your laughter, your unceasing enlightened speech, you draw in the three worlds;

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

özer marpö khordé yong la khyab

Rays of red light burst out to fill all of saṃsāra and nirvāṇa

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

sishyi dangchü yo shying düparjé

And cause the vital essence of conditioned existence and ultimate peace to vibrate and be gathered in.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni

With your enlightened mind of great vajra passion,

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

nam nyi ngödrub dö gü chok tsol shying

You grant the supreme of all things desired—the two kinds of siddhis;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé chakkyu shyakpa chenpo yi

And with your great vajra hooks and lassos

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

nangsi dewa chenpor domjepa

You bind the world of appearance and existence in great bliss.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

tayé gyutrul drawé rolgarchen

Dancers in the play of the limitless net of illusion,

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

til gyi gongbu chewa shyin shyukpé

Who fill space to overflowing, like a vast outpouring of sesame seeds,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

rabjam tsa sum wang gi lhatsok la

Vast array of the Three Roots, hosts of magnetizing deities,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé solwa deb so jingyi lob

In devotion we pray to you: inspire us with your blessings,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

choktün ngödrub dö gü pal tadak

Grant us attainments, ordinary and supreme, and so the siddhi

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tokmé wang du jepé ngödrub tsol

Of magnetizing, without obstruction, whatever we desire!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

This was composed on the first day of the seventh month of the Earth Hare year (1879) by one named Dhīḥ. Anyone who prays in this way will, without any doubt, accomplish all magnetizing activities exactly according to their wishes. This prayer may be written on red flags and flown in the air, or used in prayer wheels powered by heat or wind. Mangalaṃ!

Click here to download the full text from Lhasey Lotsawa


The following recording is from Lharung Gar with the melody by Jigme Phuntsok. You can follow this melody for your practice and use it to clarify pronunciation etc.


We would also like to draw your attention to these wonderful resources from Orgyen Tobgyal Rinpoche who has taught extensively on the background of the text here and on how to practice it here

Also there is an extensive in-depth commentary on this text by Khenpo Sodargye available here

To read the prayer in other languages, scroll down.

Please add your recitation accumulations here:

  • Please enter a number greater than or equal to 1.

So far our grand total is 9,983,233 of which you personally contributed 29,278

Translations

简体中文
繁體中文
Bahasa indonesia
Português
Español
ภาษาไทย
Українська
Русский
Việt Ngữ


简体中文

祥云加持–摄受自在祈请文

「学习如何发挥全球僧团之力,为佛法昌盛建立吉祥缘起,并使得清淨发心所作之大愿能迅速实现。」
~ 帕秋仁波切

仁波切希望所有弟子能将《祥云加持–摄受自在祈请文》作为日修之一。 他希望能集合全球僧团之力每年共同持诵百万遍此祈请文! (请于页面底部添加您的持诵次数)

中央主尊为报身莲花王
其上为法身金刚法菩萨(藏文:多杰丘)
最上为法身阿弥陀佛
主尊之右手边为观自在菩萨以莲华手菩萨化现
左手边为马头明王
莲花王之右手边为秘密智慧空行母
莲花王之左手边为金刚亥母
主尊之右下角为咕噜咕列作明佛母
左下角为胜乐妙欲王
资料出处:本觉维基Rigpa Wiki

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །
旺度:祥云加持–
摄受自在祈请文
米滂仁波切 造

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །
嗡啊吽 啥,得钦巴瓦旺格颇庄德
嗡啊吽 啥! 大乐炽然怀柔宫殿中

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །
得东所所多波耶喜格
乐空圣妙观察智慧身

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །
玛恰得丹巴美让因利
离执具乐莲花自性中

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །
多杰涅玛囊瓦钦布华
金刚日尊大光明威德

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །
丘格囊瓦塔义多杰丘
法身无量光佛金刚法

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །
杰定旺协特吉吉洽热
世间自在大慈大悲身

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །
巴玛嘉波括迪阿旺杰
驾御轮迴涅槃莲花王

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །
囊哲热诺旺钦嘿热嘎
降伏万法威勐嘿噜嘎

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །
桑瓦耶希班匝瓦热合
秘密智慧(Guhyajñāna)金刚亥母尊

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །
得巧多波嘉波得钦得
胜乐妙欲之王大乐藏

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །
玛利杰给耶绰热协玛
摄诸众生心识作明母

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །
巧屯夏吉旺协得东嘎
胜共手印自在乐空舞

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །
旺匝多杰华沃匝给措
怀柔金刚勇士空行聚

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །
囊东年巴钦布昂涅德
显空广大平等自性中

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །
多杰格耶嘎吉哲森友
以金刚身之舞震三有

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །
嘎美颂格雅这堪森格
无碍语之笑声召三界

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །
沃瑟玛布括迪永拉恰
红光周遍轮涅一切处

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །
哲义当杰友央德巴协
撼动聚集轮涅之精华

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །
多杰恰巴钦波特吉呢
以金刚大贪之证悟心

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །
南尼哦竹多给巧作央
赐予所欲二种胜成就

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །
多杰嘉杰雅巴钦波义
以金刚铁钩及大索等

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །
囊哲得瓦钦波敦协巴
繫缚一切法于大乐中

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །
泰耶杰彻札沃若嘎坚
无边幻网中之游舞者

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །
德杰功沃协瓦因耶波
犹如芝麻荚开而安住

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །
冉江匝森旺格拉措拉
怀柔圣众浩瀚三根本

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
给比梭哇爹梭钦记洛
至诚恭敬祈请赐加持

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །
秋屯哦竹多给华塔达
一切所欲胜共诸悉地

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
托美旺德协波哦竹作
无碍自在成就祈垂赐!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །
此祈请文由名「谛」者(米滂仁波切)于1879年,土兔年七月初一所造。 凡修习祈请此法者,无疑将满愿如意,吸引一切助缘成就。 若书写在红色旗幡上,高昇此旗,或製入愿轮,旋转于火上,或于风中,其目的将获成功 。 一切吉祥!
下载完整祈请文(由译师之家Lhasey Lotsawa提供
________________________________________
喇荣五明佛学院晋美彭措法王所谱曲调 您可跟随此旋律唱诵,并可参考其藏文发音
音频播放器

使用上/下箭头键来增高或降低音量。

________________________________________

针对此祈请文,可参考乌金督佳仁波切为此愿文背景实修方法所作之开示
另外,索达吉堪布亦针对本祈请文有深入的解释


繁體中文

祥雲加持–攝受自在祈請文

「學習如何發揮全球僧團之力,為佛法昌盛建立吉祥緣起,並使得清淨發心所作之大願能迅速實現。」
~ 帕秋仁波切

仁波切希望所有弟子能將《祥雲加持–攝受自在祈請文》作為日修之一。 他希望能集合全球僧團之力每年共同持誦百萬遍此祈請文! (請於頁面底部添加您的持誦次數)

中央本尊為報身蓮花王
其上為法身金剛法菩薩(藏文:多傑丘)
最上為法身阿彌陀佛
主尊之右手邊為觀自在菩薩以蓮華手菩薩化現
左手邊為馬頭明王
蓮花王之右手邊為秘密智慧空行母
蓮花王之左手邊為金剛亥母
主尊之右下角為咕噜咕列作明佛母
左下角為勝樂妙欲王

(資料出處: 本覺維基 Rigpa Wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

旺度: 祥雲加持—
攝受自在祈請文

米滂仁波切 造

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

嗡啊吽 啥,得欽巴瓦旺格頗莊德

嗡啊吽 啥! 大樂熾然懷柔宮殿中

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

得東所所多波耶喜格

樂空聖妙觀察智慧身

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

瑪恰得丹巴美讓因利

離執具樂蓮花自性中

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

多傑涅瑪囊瓦欽布華

金剛日尊大光明威德

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

丘格囊瓦塔義多傑丘

法身無量光佛金剛法

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

傑定旺協特吉吉洽熱

世間自在大慈大悲身

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

巴瑪嘉波括迪阿旺傑

駕御輪迴涅槃蓮花王

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

囊哲熱諾旺欽嘿熱嘎

降伏萬法威猛嘿嚕嘎

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

桑瓦耶希班匝瓦熱合

秘密智慧(Guhyajñāna)金剛亥母尊

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

得巧多波嘉波得欽得

勝樂妙欲之王大樂藏

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

瑪利傑給耶綽熱協瑪

攝諸眾生心識作明母

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

巧屯夏吉旺協得東嘎

勝共手印自在樂空舞

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

旺匝多傑華沃匝給措

懷柔金剛勇士空行聚

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

囊東年巴欽布昂涅德

顯空廣大平等自性中

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

多傑格耶嘎吉哲森友

以金剛身之舞震三有

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

嘎美頌格雅這堪森格

無礙語之笑聲召三界

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

沃瑟瑪布括迪永拉恰

紅光周遍輪涅一切處

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

哲義當傑友央德巴協

撼動聚集輪涅之精華

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

多傑恰巴欽波特吉呢

以金剛大貪之證悟心

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

南尼哦竹多給巧作央

賜予所欲二種勝成就

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

多傑嘉傑雅巴欽波義

以金剛鐵鉤及大索等

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

囊哲得瓦欽波敦協巴

繫縛一切法於大樂中

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

泰耶傑徹劄沃若嘎堅

無邊幻網中之遊舞者

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

德傑功沃協瓦因耶波

猶如芝麻莢開而安住

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

冉江匝森旺格拉措拉

懷柔聖眾浩瀚三根本

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

給比梭哇爹梭欽記洛

至誠恭敬祈請賜加持

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

秋屯哦竹多給華塔達

一切所欲勝共諸悉地

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

托美旺德協波哦竹作

無礙自在成就祈垂賜!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

此祈請文由名「諦」者(米滂仁波切)於1879年,土兔年七月初一所造。 凡修習祈請此法者,無疑將滿願如意,吸引一切助緣成就。 若書寫在紅色旗幡上,高昇此旗,或製入願輪,旋轉於火上,或於風中,其目的將獲成功。 一切吉祥!

下載完整祈請文(由譯師之家Lhasey Lotsawa提供)

喇榮五明佛學院晉美彭措法王所譜曲調 您可跟隨此旋律唱誦,並可參考其藏文發音。

音訊播放器

針對此祈請文,可參考烏金督佳仁波切為此願文背景實修方法所作之開示。

另外,索達吉堪布亦針對本祈請文有深入的解釋


Bahasa indonesia

Awan Berkah raksasa – sebuah doa permohonan untuk mengundang perwujudan dan keberadaan

“Belajarlah bagaimana bekerja bersama-sama sebagai sebuah sangha global untuk mengundang kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi pembabaran Dharma dan agar aspirasi maksud yang paling murni secara luas dapat terpenuhi dengan segera.”
~ Kyabgön Phakchok Rinpoche

Rinpoche telah meminta kepada semua murid beliau untuk menjalankan latihan pengundangan yang berjudul “Awan Berkah Raksasa” sebagai bagian dari latihan harian mereka. Beliau juga ingin agar kita sebagai sebuah sangha global untuk mengumpulkan pembacaan doa ini sebanyak 1 juta kali pada setiap tahunnya! (tolong tambahkanlah kontribusi kalian dengan format yang bisa ditemukan di bagian bawah dari halaman ini)

Deity yang ada di tengah adalah Pema Gyalpo dilukiskan dalam bentuk Sambhogakāya.
Di sebelah atasnya adalah Vajradharma (Tib. Dorje Chö) dan,
Di puncaknya, Amitabha, keduanya berada pada tingkatan Dharmakāya
Avalokiteśvara, sebagai Padmapāṇi; berada di sisi puncak sebelah kanan (dari sudut pandang deity utama)
Hayagriva berada di sisi puncak sebelah kiri.
Guhyajñana ḍākinī berada di sisi sebelah kanan dari Pema Gyalpo.
Vajravārāhī ḍākinī berada di sisi sebelah kiri dari Pema Gyalpo.
Kurukulla berada di sisi pojok kanan bawah.
Döpé Gyalpo berada di sisi pojok kiri bawah.
(sumber: Rigpa wiki)
________________________________________

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །
Wang Dü: ‘Awan Berkah Besar’ —
Doa yang Mengundang Semua yang Berwujud dan Semua yang Ada/Eksis
oleh Mipham Rinpoche

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །
om ah hung hrih, dechen barwa wang gi podrang du
Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ! Di dalam istana kekuatan, berkobarnya kebahagiaan agung,

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །
detong sosor tokpé yeshe ku
Adalah perwujudan dari kebijaksanaan pengambilan keputusan, bergabungnya kebahagiaan dan kekosongan:

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །
machak deden pemé rangshyin lé
Masing-masing berada diatas sekuntum teratai, hakikat kebahagiaannya terbebas dari semua kemelekatan,

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །
dorjé nyima nangwa chenpö pal
Dan keagungan matahari vajra yang besar, dan bersinar menyinari—

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །
chöku nangwa tayé dorjé chö
Dharmakāya Amitābha dan Vajradharma,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །
jikten wangchuk tukjé jechak zuk
Avalokiteśvara, Penguasa Dunia, manifestasi sesungguhnya dari kewelasasihan,

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །
pema gyalpö khordé ngawang gyur
Padma Gyalpo, semua saṃsāra dan nirvāṇa berada dibawah kendalimu,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །
nangsi zilnön wangchen heruka
Heruka yang perkasa, penakluk dari semua yang berwujud dan eksis,

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །
sangwa yeshe benza varahi
‘Kebijaksanaan Rahasia’ (Guhyajñāna) dan Vajravārāhī,

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །
demchok döpé gyalpo dechen ter
Döpé Gyalpo, Raja Nafsu Keinginan, kegirangan tertinggi, sumber dari kebijaksanaan kebahagiaan agung,

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །
malü kyegü yitrok rikjema
Kurukullā, yang memikat batin dari setiap makhluk hidup tanpa pengecualian,

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །
choktün chakgyé wangchuk detong gar
Para Guru dan pasangannya dari mudrā yang tertinggi dan umum, menari dalam kebahagiaan dan kekosongan,

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །
wangdzé dorjé pawo daki tsok
Sekumpulan vajra ḍāka dan ḍākinī memikat dan mengundang.

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །
nangtong nyampa chenpö ngang nyi du
Berdiam selalu didalam tahapan kesetaraan agung dari perwujudan dan kekosongan,

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །
dorjé ku yi gar gyi si sum yo
Dengan tarian tubuh vajramu, engkau menyebabkan tiga dataran keberadaan menjadi gemetar;

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །
gakmé sung gi shyé dré kham sum guk
Dengan suara tertawamu, ucapan tercerahkanmu yang tidak pernah berhenti, engkau menarik di tiga dunia;

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །
özer marpö khordé yong la khyab
Berkas cahaya merah memancar keluar dan memenuhi semua saṃsāra dan nirvāṇa

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །
sishyi dangchü yo shying düparjé
Dan menyebabkan intisari vital dari keberadaan yang terkondisi dan kedamaian yang tertinggi menjadi bergetar dan terkumpul bersama.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །
dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni
Dengan batinmu yang tercerahkan dari antusiasme vajra agung,

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །
nam nyi ngödrub dö gü chok tsol shying
Engkau menganugerahkan yang tertinggi dari semua hal yang diinginkan—dua jenis siddhi;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །
dorjé chakkyu shyakpa chenpo yi
Dan dengan kaitan dan tali lasso vajra agungmu

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །
nangsi dewa chenpor domjepa
Engkau mengikat dunia perwujudan dan keberadaan di dalam kebahagiaan agung.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །
tayé gyutrul drawé rolgarchen
Para penari di dalam permainan jaringan ilusi yang tanpa batas,

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །
til gyi gongbu chewa shyin shyukpé
Yang mengisi ruang sampai penuh meluap, laksana siraman biji wijen yang sangat banyak,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །
rabjam tsa sum wang gi lhatsok la
Rangkaian Tiga Akar yang luas, tuan rumah bagi deity-deity pengundang,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
güpé solwa deb so jingyi lob
Dalam devosi kami berdoa kepada kalian: berikan inspirasi kepada kami dengan berkah kalian,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །
choktün ngödrub dö gü pal tadak
Anugerahkan kami pencapaian, umum dan tertinggi, dan juga siddhi

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
tokmé wang du jepé ngödrub tsol
pengundangan, tanpa halangan, apapun yang kami idam-idamkan!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །
Doa ini disusun pada hari pertama dari bulan ketujuh pada tahun Kelinci Tanah (1879) oleh seseorang yang bernama Dhīḥ. Siapapun yang berdoa dengan cara demikian akan, tanpa adanya keraguan, mencapai semua aktivitas pengundangan tepat seperti apa yang mereka harapkan. Doa ini dapat dituliskan pada bendera berwarna merah dan diterbangkan di udara, atau digunakan di dalam roda doa/prayer wheel yang ditenagai oleh panas dan angin. Mangalaṃ!
Klik disini untuk mengunduh teks lengkap dari Lhasey Lotsawa
________________________________________
Rekaman berikut adalah dari Lharung Gar dengan melodi dari Jigme Phuntsok. Kalian bisa mengikuti melodi ini untuk latihan kalian dan gunakanlah untuk memperjelas pelafalan dst.
Audio Player

Kami juga ingin menarik perhatian kalian pada sumber-sumber mengagumkan berikut dari Orgyen Tobgyal Rinpoche yang telah mengajar secara ekstensif mengenai latar belakang dari teks disini dan tentang bagaimana cara berlatih disini
Juga tersedia komentar ekstensif yang mendalam tentang teks ini dari Khenpo Sodargye tersedia disini.
Untuk membaca doa ini dalam bahasa-bahasa lainnya, klik bendara yang bersebelahan dengan nama pengguna anda, di pojok kanan atas.


Português

A GIGANTESCA NUVEM DE BÊNÇÃOS – UMA PRECE QUE MAGNETIZA APARÊNCIA E EXISTÊNCIA

“Aprendendo a trabalhar em conjunto como sangha mundial na magnetização de condições auspiciosas para o ressoar do Dharma e para que as amplas aspirações do intento mais puro se realizem de pronto.”
~ Kyabgön Phakchok Rinpoche

Rinpoche solicitou que todos os seus alunos adotem a prática de magnetização intitulada “A Gigantesca Nuvem de Bênçãos” como parte de sua prática diária. Ele gostaria que a Sangha mundial acumulasse 1 milhão de preces anualmente! (por favor adicionem sua contribuição usando o formulário na parte inferior desta página)

A divindade central é Pema Gyalpo retratado em forma Sambhogakāya.
Acima está Vajradharma (Tib. Dorje Chö) e,
No topo, Amitabha; ambos no nível do Dharmakāya
Avalokiteśvara, na forma de Padmapāṇi, está no canto superior direito (do ponto de vista da divindade principal)
Hayagriva está no canto superior esquerdo.
A ḍākinī Guhyajñana está à direita de Pema Gyalpo.
A ḍākinī Vajravārāhī à esquerda de Pema Gyalpo.
Kurukulla está no canto inferior direito.
Döpé Gyalpo está no canto inferior esquerdo.

(fonte: Rigpa wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Wang Dü: ‘A Gigantesca Nuvem de Bênçãos’ —
A Prece que Magnetiza a Totalidade da Aparência e Existência

Mipham Rinpoche

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

om ah hung hrih, dechen barwa wang gi podrang du

Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ! O ardente êxtase é o palácio da atividade magnetizadora,

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

detong sosor tokpé yeshe ku

Onde a sabedoria discernente coalesce em inseparáveis êxtase-vacuidade;

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

machak deden pemé rangshyin lé

Lótus resplandecem, sua natureza o êxtase isento de apego

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

dorjé nyima nangwa chenpö pal

O fulgurante esplendor do sol-vajra.

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöku nangwa tayé dorjé chö

Amitabha Dharmakaya e Vajradharma,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

jikten wangchuk tukjé jechak zuk

Avalokiteshvara, Soberano do Mundo, compaixão corporificada,

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

pema gyalpö khordé ngawang gyur

Padma Gyalpo, Rei do Lótus, Samsara e Nirvana sob sua tutela,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

nangsi zilnön wangchen heruka

Poderosíssimo Heruka, seu esplendor dominando aparência e existência,

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

sangwa yeshe benza varahi

Guhyajnana e Vajravarahi,

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

demchok döpé gyalpo dechen ter

Mahadeva, Supremo Êxtase, manancial de bem-aventurança,

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

malü kyegü yitrok rikjema

Kurukulle, a mente de todos os seres sem exceção sob seu encanto.

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

choktün chakgyé wangchuk detong gar

Soberanos e Soberanas, emblemas do comum e do transcendente, dança de êxtase-vacuidade,

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

wangdzé dorjé pawo daki tsok

Legiões de Dakas e Dakinis atraindo e magnetizando,

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

nangtong nyampa chenpö ngang nyi du

Em insuperável equanimidade, aparentes-irreais,

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

dorjé ku yi gar gyi si sum yo

O bailar de seus corpos-vajra abala as três dimensões da existência.

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

gakmé sung gi shyé dré kham sum guk

Seu riso retumbante, perene verbo do despertar, arrebata os três mundos

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

özer marpö khordé yong la khyab

Irradiando luz escarlate que trespassa Samsara e Nirvana

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

sishyi dangchü yo shying düparjé

Avivando e absorvendo a essência luminosa de tudo o que existe e da paz imutável.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni

Com a suprema paixão-vajra, a mente do despertar,

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

nam nyi ngödrub dö gü chok tsol shying

Satisfazem o derradeiro anseio, os dois tipos de siddhi;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé chakkyu shyakpa chenpo yi

Com seus formidáveis ganchos e laços-vajra

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

nangsi dewa chenpor domjepa

Atam o mundo e os seres com a insuperável bem-aventurança.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

tayé gyutrul drawé rolgarchen

Entrelaces esvoaçantes da infinita urdidura ilusória

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

til gyi gongbu chewa shyin shyukpé

Tomam o todo do espaço, como uma fava transbordando de sementes.

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

rabjam tsa sum wang gi lhatsok la

Miríades das Três Raízes, legiões de divindades magnetizadoras,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé solwa deb so jingyi lob

Rogamos com devoção: vertam suas bênçãos;

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

choktün ngödrub dö gü pal tadak

Nos concedam a conquista do que é ordinário e supremo

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tokmé wang du jepé ngödrub tsol

E o siddhi que magnetiza tudo o que desejamos ilimitadamente.

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

Escrito no primeiro dia do nono mês lunar do ano da Lebre de Terra do décimo-quinto ciclo (1879) por aquele de nome Dhīḥ. Aquele que assim rogar, seja quem for, sem qualquer dúvida irá conquistar a totalidade das atividades magnetizadoras conforme seus desejos. O mesmo se alcançará se esta prece for escrita em bandeiras vermelhas e estas içadas ou se for escrita onde seja impulsionada por fogo ou vento. Mangalaṃ!

Clique aqui para baixar o texto completo do website Lhasey Lotsawa

A gravação seguinte provém de Lharung Gar, na melodia de Jigme Phuntsok. Você pode seguir esta melodia em sua prática e usá-la para esclarecer a pronúncia etc.

Tocador de áudio

Gostaríamos também de chamar à atenção estes maravilhosos recursos oferecidos por Orgyen Tobgyal Rinpoche, que ensinou detalhadamente sobre a história da prece e sobre como praticá-la

Há também um extenso e detalhado comentário sobre a prece da autoria de Khenpo Sodargye disponível aqui


ESPAÑOL

GRAN NUBE DE BENDICIONES – UNA SÚPLICA PARA MAGNETIZAR TODO LO QUE APARECE Y EXISTE

“Aprender a trabajar juntos como una sangha global para magnetizar las condiciones auspiciosas para que el Dharma resuene y las más vastas aspiraciones con las más puras intenciones rápidamente sean concedidas.”
~ Kyabgön Phakchok Rinpoche

Rinpoche ha solicitado que todos sus estudiantes lleven a cabo la recitación para magnetizar llamada “Gran Nube de Bendiciones” como parte de su práctica diaria. Como una sangha global, ¡queremos acumular 1 millón de estas recitaciones por año! (por favor agrega tus contribuciones en el formato al final de la página)

La deidad central es Pema Gyalpo, que aquí se representa con su forma de Sambhogakāya.
Arriba de él está Vajradharma (Tib. Dorje Chö) y,
En la punta está Amitabha, ambos a nivel de Dharmakāya
Avalokiteśvara, como Padmapāṇi; está en la parte superior derecha (desde la perspectiva de la deidad principal)
Hayagriva está en la parte superior izquierda.
La ḍākinī Guhyajñana está a la derecha de Pema Gyalpo.
La ḍākinī Vajravārāhī está a la izquierda de Pema Gyalpo.
Kurukulla está en la parte inferior derecha.
Döpé Gyalpo está en la parte inferior izquierda.

(fuente: Rigpa wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Wang Dü: “Gran Nube de Bendiciones” —
La plegaria que magnetiza todo lo que aparece y existe

por Mipham Rinpoche

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

om ah hung hrih, dechen barwa wang gi podrang du

Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ! En el magnetizador palacio del fulgurante Gran Éxtasis

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

detong sosor tokpé yeshe ku

está el kaya de sabiduría del discernimiento, éxtasis y vacuidad.

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

machak deden pemé rangshyin lé

De la naturaleza del loto extático del desapego

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

dorjé nyima nangwa chenpö pal

es el glorioso y resplandeciente sol adiamantado.

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöku nangwa tayé dorjé chö

Dharmakāya Amitābha, Vajradharma,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

jikten wangchuk tukjé jechak zuk

Amo del Mundo [Avalokiteśvara], encarnación de la compasión y el amor.

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

pema gyalpö khordé ngawang gyur

Rey Loto, soberano del samsara y el nirvana

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

nangsi zilnön wangchen heruka

Poderoso Heruka, subyugador glorioso de todo lo que aparece y existe,

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

sangwa yeshe benza varahi

‘Sabiduría Secreta’ (Guhyajñāna) y Vajravārāhī,

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

demchok döpé gyalpo dechen ter

Chakrasamvara, Rey de la Pasión, Tesoro del Gran Éxtasis,

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

malü kyegü yitrok rikjema

Cautivadora de todo ser sin excepción, Kurukullā,

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

choktün chakgyé wangchuk detong gar

Amo poderoso de los mudrās supremos y comunes en danza de la vacuidad y el éxtasis,

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

wangdzé dorjé pawo daki tsok

Asamblea de magnetizadores ḍākas y ḍākinīs adiamantados

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

nangtong nyampa chenpö ngang nyi du

en la gran igualdad de la apariencia y la vacuidad,

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

dorjé ku yi gar gyi si sum yo

la danza de sus cuerpos vajra cimbra los tres planos;

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

gakmé sung gi shyé dré kham sum guk

la carcajada de su habla expedita convoca a los tres reinos.

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

özer marpö khordé yong la khyab

Rayos de luz roja permean la totalidad del saṃsāra y el nirvāṇa.

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

sishyi dangchü yo shying düparjé

La esencia pura de la existencia y la paz es evocada y reunida.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni

La mente adiamantada de la gran pasión

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

nam nyi ngödrub dö gü chok tsol shying

confiere los dos siddhis, el mayor de los deseos,

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé chakkyu shyakpa chenpo yi

y con magnos vajra, gancho y grilletes ata todo lo que aparece y existe en gran éxtasis.

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

nangsi dewa chenpor domjepa

ata todo lo que aparece y existe en gran éxtasis.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

tayé gyutrul drawé rolgarchen

Al despliegue de la infinita red mágica, las inconmensurables tres raíces,

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

til gyi gongbu chewa shyin shyukpé

las huestes de deidades que magnetizan,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

rabjam tsa sum wang gi lhatsok la

presentes como montones esparcidos de semillas de mostaza,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé solwa deb so jingyi lob

¡devotamente les suplico! ¡Otorguen sus bendiciones!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

choktün ngödrub dö gü pal tadak

¡Confieran el poder de magnetizar sin trabas,

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tokmé wang du jepé ngödrub tsol

los siddhis supremos y comunes, y cada gloria deseada!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

Esto fue escrito el día primero del noveno mes lunar, en el año del Conejo de Tierra del decimoquinto ciclo (1879) por aquel conocido como Dhīḥ. [Ju Mipam Rinpoche]. Si suplicas de esta manera, sin importar quién seas, consumarás sin duda todas las actividades magnetizadoras, justo como es deseado. También las lograrás si escribes esto en banderolas rojas y las cuelgas [al viento] o si lo escribes en lugares donde sea hecho girar por fuego o viento. Mangalaṃ! (¡Fortuna!)

Haz clic aquí para descargar el texto completo de Lhasey Lotsawa

La siguiente grabación es de Lharung Gar, con la melodía de Jigme Phuntsok. Puedes seguir esta melodía para tu práctica y usarla para esclarecer pronunciación, etc.

Reproductor de audio

También puedes revisar estos recursos (en inglés) de Orgyen Tobgyal Rinpoche quien enseñó con amplitud los antecedentes del texto y cómo practicarlo.

Aquí también un comentario (en inglés) de Khenpo Sodargye disponible aquí


ภาษาไทย

บทสวดเพื่อปราบปรากฏการณ์ นามว่า “บทมหาเมฆแห่งพร”

“ขอให้เรามาร่วมกันเป็นสังฆะของทั้งโลกเพื่อดึงดูดสภาพเอื้ออำนวยอันเป็นมงคล ให้ก้องกังวานไปด้วยธรรมะและปณิธานอันไพศาลแห่งความตั้งใจที่บริสุทธิ์ที่สุดได้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วเทอญ”

  • ท่านจับกน พักชก รินโปเช

ท่านรินโปเชได้ขอให้ศิษย์ทุกคนมาร่วมกันสวดบท “มหาเมฆแห่งพร” ผนวกเข้ากับการปฏิบัติประจำวัน  ท่านอยากให้สังฆะทั่วโลกได้ร่วมกันสั่งสมให้ครบ 1 ล้านจบทุกปี (กรุณาพิมพ์จำนวนตัวเลขที่คุณสวดได้ตรงช่องฟอร์มที่ด้านล่างของหน้านี้)

เทพองค์กลางของมัณฑละนี้คือ เปมา เกียลโป ในรูปของสัมโภคกาย

ด้านบนของท่านคือ วัชระธรรมะ (ทิเบตคือ ดอร์เจ โช่)

องค์บนสุดคือ พระอมิตาภะ  ทั้งสององค์นี้อยู่ในระดับของธรรมกาย

พระอวโลกิเตศวร (ในรูปของปัทมปาณิ อยู่ตรงด้านบนขวา (บนขวาขององค์หลักตรงกลาง)

หยะครีวะ คือองค์ตรงบนซ้าย

คุหยะชญานะ ฑากินี  คือองค์ด้านขวาของท่านเปมา เกียลโป

วัชระวราฮี ฑากินี คือองค์ทางด้านซ้ายของท่านเปมา เกียลโป

กุรุกุลลา คือองค์ตรงมุมล่างขวา

โดเป เกียลโป คือองค์ตรงมุมล่างซ้าย

(ที่มา: Rigpa wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

บทสวดเพื่อปราบปรากฏการณ์ นามว่า
“บทมหาเมฆแห่งพร”

por Mipham Rinpoche

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

โอม อา ฮุง ฮรี              เด เชน    บาร์ วา    วัง กี    โพ ดรัง ดู

โอม อา ฮุง ฮรี             ณ พระราชวังแห่งการปราบของมหาสุขอันรุ่งโรจน์

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

เด ตง    โซ โซร์    ตก เป    เย เช กู

มีกายแห่งปัญญาญาณพิจารณาสุขและศูนยตา

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

มา ชัก    เด เดน    เป เม    รัง ชิน  เล

จากธรรมชาติแห่งปัทมะอันมีความสุขที่ไม่ยึดติด

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

โดร์ เจ    ณี มา    นัง วา    เชน โป  ปัล

มีดวงตะวันวัชระอันทรงสิริ มีแสงสว่างโชติช่วง

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

โช กู    นังวา    ทา เย    โดร์ เจ  โช

พระธรรมกายอมิตาภะ พระวัชรธรรมะ (วัชรปาณิ)

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

จิก เต็น    วัง ชุก    ทุก เจ    เจ ชัก ซุก

พระโลเกศวร (พระอวโลกิเตศวร) องค์แทนแห่งความกรุณาและความรัก

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

เป มา    เกียล โป    โคร์ เด    งา วัง จูร์

พระปัทมราชา ผู้มีอำนาจเหนือสังสารวัฏและนิรวาณะ

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

นัง ซี    ซิล นน    วัง เช็น    เฮ รู กา

พระนังซี ซิลนน (พระผู้ปราบปรากฏการณ์) เหรุกะผู้ทรงพลังอำนาจ

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

ซัง วา    เย เช    เบน จา    วา รา ฮี

พระแม่ซังวา เยเช่  (คุหยะชญานะฑากินี) พระแม่วัชรวราฮี

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

เด ชก    โด เป    เกียล โป    เด เชน เตร์

พระจักระสัมวระ ราชาแห่งกามภพ ขุมทรัพย์แห่งมหาสุข

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

มา ลู    เก กู    ยิด ทรก    ริก เจ มา

พระแม่กุรุกุลลา ผู้เป็นขวัญใจของสรรพชีวิตทั้งหมด

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

ชก ทุน    ชัก เก    วัง ชุก    เด ตง คาร์

เจ้าแห่งมุทราระดับสูงสุดและสามัญในการร่ายรำแห่งความสุขและศูนยตา

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

วัง เจ    โดร์ เจ    ปา โว    ดา กี ชก

กลุ่มวัชรฑากะและวัชรฑากินีผู้ปราบ

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

นัง ตง    ณัม ปา    เชน โป    งัง ณี ดู

ท่ามกลางสภาวะอันเท่าเทียมกันอย่างยิ่งของรูปปรากฏและศูนยตา

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

โดร์ เจ    กู ยี    คาร์ กี    ซี ซุม โย

การร่ายรำแห่งวัชรกายของท่านสะเทือนทั้งสามภพ

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

กัก เม    ซุง กี    เช เดร    คัม ซุม กุก

เสียงหัวเราะแห่งวาจาอันไม่มีสิ่งใดกีดขวางของท่านปลุกทั้งสามภพ

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

เวอ เซร์    มาร์ โป    โคร์ เด    ยง ลา คยับ

รัศมีสีแดงสาดส่องไปทั่วทั้งสังสารวัฏและนิรวาณะ

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

ซี ชี    ดัง จู    โย ชิง    ดู ปาร์ เจ

สั่นสะเทือนแก่นอันบริสุทธิ์แห่งสังสารวัฏและนิพพานแล้วหลอมรวมกัน

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

โดร์ เจ    ชัก ปา    เชน โป    ทุก กี นิ

จิตแห่งความปรารถนายิ่งใหญ่อันเป็นวัชระ

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

นัม ณี   โง ดรุบ    โด กู    ชก จล ชิง

ประทานสิทธิทั้งสองประเภท สิ่งที่ปรารถนาสูงสุด

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

โดร์ เจ    จัก กยู    ชัก ปา    เชน โป ยี

ผูกปรากฏการณ์ไว้ในมหาสุข

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

นัง ซี    เด วา    เชน โปร์    ดม เจ ปา

ด้วยขอเหล็กและบ่วงวัชระอันยิ่งใหญ่

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

ทา เย    จู ทรูล    ดรา เว    โรล คาร์ เจน

ขอสวดวิงวอนด้วยความเคารพ

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

ติล กี    คัง บู    เช วา    ชิน ชุก เป

ต่อทวยเทพมูลทั้งสาม (คุรุ เทวะ ฑากินี) ผู้ปราบ อันนับไม่ถ้วน

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

รับ จัม    จา ซุม    วัง กี    ลา ชก ลา

ผู้ประทับอยู่มากมายดังเมล็ดงาล้นฝักที่เปิดออก

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

กู เป    โซล วา    เดบ โซ    ชิน กี ลบ

ผู้ร่ายรำแห่งข่ายมายานิรมิตอันไร้ขอบเขต โปรดประทานพรเถิด

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

ชก ทุน   โง ดรุบ    โด กู   ปัล ทา ดัก

โปรดประทานสิทธิทั้งสูงสุดและสามัญ ความรุ่งโรจน์ที่น่าปรารถนาทุกอย่าง

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

ทก เม    วัง ดู   เช เป    โง ดรุบ โจล

ทั้งสิทธิอันทรงอำนาจปราบอันไม่ติดขัดเถิด

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

บทสวดนี้ ธี (ท่านจู มีพัม รินโปเช) รจนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน 9 ปีเถาะดิน รับจุง ที่ 15 (รับจุงเป็นวิธีนับรอบศักราชของทิเบต 1 รับจุงมี 60 ปี) หากผู้ใดก็ตามสวดบทนี้ จะบรรลุกิจคือการควบคุมดังที่ปรารถนาได้โดยไม่ต้องสงสัย แม้เขียนบนแผ่นธงสีแดงแล้วแขวนขึ้นหรือเขียนในกงล้อมนต์ที่หมุนด้วยไฟและลมก็สำเร็จได้เช่นกัน มังคะลัม

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดบทสวดได้จากลาเซ่ โลจาว่า (Lhasey Lotsawa)

ทำนองสวดนี้เป็นของลารุง การ์ ผู้สวดทำนองคือท่านจิกเม่ พุนซก  คุณสามารถสวดตามทำนองนี้และใช้เป็นหลักในการออกเสียงตามได้

หากท่านสนใจจะศึกษาเพิ่มเติม ท่านโอร์เกียน ต๊บเกียล รินโปเช ได้อธิบายที่มาของบทสวดนี้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ และอ่านวิธีปฏิบัติได้ที่นี่

ท่านเคนโป โซดาร์เก ได้อธิบายอรรถกถาโดยละเอียดของบทสวดนี้ อ่านได้ที่นี่

Русский

“Великое облако благословений” —

молитва притягивания всего,

что проявляется и существует

“Учимся действовать вместе как международная сангха, ради притягивания благоприятных условий для распространения Дхармы и быстрого осуществления искренних и чистых устремлений”.
~ Кьябґӧн Пакчок Ринпоче

Ринпоче призывает всех своих учеников добавить к своей ежедневной практике начитывание «Великого облака благословений» — молитвы притягивания. Он хотел бы, чтобы мы — международная сангха — ежегодно накапливали 1 миллион повторений этой молитвы! (пожалуйста, добавьте количество начитанных вами молитв внизу страницы)

 
   

Центральное божество — это Пема Гьялпо, изображённый в форме Самбхогакайи.

Над ним — Ваджрадхарма (тиб.Дордже Чӧ), вверху — Амитабха;

оба они — на уровне Дхармакайи.

Авалокитешвара  в форме Падмапани — вверху справа (относительно главного божества).

Хаягрива — вверху слева.

Гухья Джняна — это дакини, изображённая по правую руку от Пема Гьялпо.
Ваджраварахи — это дакини по левую руку от Пема Гьялпо.
Курукулла — в нижнем правом углу. Махадев — в нижнем левом углу.

(источник: Rigpa wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Вангдӱ: “Великое облако благословений” — 

молитва притягивания всего, что проявляется и существует

Мипам Ринпоче

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

ом а хунг хри дечен барва ванг ги подранг ду

ОМ А ХУМ ХРИ! Во дворце притягивания — в пылании великого блаженства —

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

детонг сосор тогпей йеше ку

мудрости различенья божества — союз блаженства-пустоты —

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

мачаг деден пемей рангжин ле

природы лотосной — блаженства, что свободно от цепляния —

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

дордже ньима нангва ченпӧ пал

великолепное сиянье ваджрового солнца —

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

чӧку нангва тхае дордже чӧ

Дхармакая Амитабха; Ваджрадхарма;

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

джигтен вангчуг тхугдже джечаг зуг

Ченрези́к – Владыка Мира, состраданья воплощение;

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

пема гьялпӧ кхорде нгаванг гьюр

Лотосный Царь — самсары и нирваны повелитель;

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

нангси зилнӧн вангчен херука

Могущественный Херука — покоритель бытия и проявлений;

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

сангва йеше бенза варахи

Гухья Джняна — мудрость тайная; Ваджраварахи;

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

демчог дӧпей гьялпо дечен тер

король желаний Махадев — источник величайшего блаженства;

མ་ལུས་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

малю кьегу йитрог ригдже ма

Курукулла – ты умы существ пленяешь.

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

чог тхюн чаг гьей вангчуг детонг гар

Владыки высших и обычных мудр в танце пустотного блаженства —

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

вангдзе дордже паво даки цог

сонмы ваджровых даков и даки́нь притягивания

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

нанг тонг ньямпа ченпӧй нганг ньи ду

в великой равностности проявлений и пустотности —

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

дордже ку йи гаргьи сисум йо

три измеренья бытия вы сотрясаете танцем ваджровых просветлённых Тел.

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

гагме сунг ги же дре кхам сум гуг

Звучаньем смеха непрерывной Речи вы созываете три мира.

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

ӧзер марпӧ кхорде йонг ла кхьяб

Самсара и нирвана целиком пронизаны сияньем алым.

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

сижи данг чю йо жинг дюпар дже

Покоя и существования жизненная сила вибрирует и собирается.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

дордже чагпа ченпӧй тхуг кьи ни

Пробуждённым Сердцем ваджровой великой страсти

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

нам ньи нгӧдруб дӧгуй чогцӧл жинг

даруете два вида достижений — высшее желаемое;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

дордже чагкью шягпа ченпо йи

ваджровыми крюками и арканами

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

нангси дева ченпор дом дже па

связываете явления и бытие в блаженстве величайшем.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

тхае гьютрул дравей рӧл гарчен

Мириады Трёх Корней — собрание божеств притягивания —

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

тил гьи гонг бу чева жин жюг пей

танцуете в сети́ бескрайней проявлений иллюзорных,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

рабджям цасум ванг ги лхацог ла

неисчислимые, как семена кунжута, сеющиеся из раскрытого стручка.

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

гюпе солва дебсо джин гьи лоб

С почтением глубоким вам молюсь! Благословите, вдохновите!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

чог тхюн нгӧдруб дӧгуй пал тха даг

Даруйте сиддхи — и обычные, и высшие,

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

тхогме вангду джепей нгӧдруб цол

и беспрепятственную силу притягивания всего желанного!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །  ། །

Эту молитву написал в первый день седьмого месяца в год Земляного Зайца (1879) тот, кого прозвали Дхи. Кто бы ни начитывал эту молитву, без всяких сомнений, осуществит все деяния притягивания в полном соответствии со своими желаниями. Эту молитву можно также написать на красных флажках и развесить их на ветру, или поместить внутрь молитвенных барабанчиков, которые вращаются силой огня или ветра. Мангалам!

Переводческая группа “Лхасей Лоцава” (перевела с тибетского Ната Сöнам Вангмо), 2020.

Нажмите сюда, чтобы загрузить английский перевод от “Лхасей лоцава”.

Здесь вы можете прослушать аудиозапись из Ларунг Гара с мелодией Джигме Пхунцога. Во время практики вы можете петь эту молитву под аудиозапись, и таким образом прояснять произношение тибетских слов.

Audio Player

00:00

Также хотим обратить ваше внимание на прекрасные комментарии Оргьена Тобгьяла Ринпоче, который даровал подробные учения о значении этой молитвы и о том, как её практиковать.

Также существует детальный и глубокий комментарий на эту молитву от Кхенпо Содаргье, доступный тут.


Українська

ВЕЛИЧНА ХМАРА БЛАГОСЛОВІНЬ” — МОЛИТВА ПРИТЯГАННЯ УСЬОГО ЯВЛЕНОГО Й УСЬОГО БУТТЯ

“Вчимося працювати разом як міжнародна санґга заради притягнення сприятливих умов розповсюдження Дгарми і швидкого удійснення щирих і чистих прагнень”.
~ К’ябґӧн Пакчок Рінпочє

Рінпочє закликав усіх своїх учнів додати до своєї щоденної практики начитування “Величної хмари благословінь” — молитви притягання. Він прагне, аби ми — міжнародна санґга — щорічно накопичували 1 мільйон повторень цієї молитви! (будь ласка, додайте кількість накопичених вами повторень внизу сторінки)

Центральне божество — це Пема Ґ’ялпо, зображений у прояві Самбгоґакаї.
Понад ним — Ваджрадгарма (тиб.Дордже Чӧ),
а нагорі — Амітабга; обидва — на рівні Дгармакаї.
Авалокітешвара у формі Падмапані — нагорі по правий бік (з точки зору головного божества).
Гаяґріва — нагорі зліва.
Ґуг’я Джняна — це дакіні, що зображена по правий бік від Пема Ґ’ялпо.
Ваджраварагі — це дакіні по лівий бік від Пема Ґ’ялпо.
Курукулла — у нижньому правому кутку.
Магадев — у нижньому лівому кутку.

(джерело: Rigpa wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Ванґдӱ: “Велична хмара благословінь” —
молитва притягання усього явленого й усього буття

Міпам Рінпочє

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

ом а хунґ грі, дечєн барва ванґ ґі пходранґ ду

Ом а гум грі! В палаці сили — у полум’ї великого блаженства —

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

детонґ сосор тоґпей єше ку

мудрості розпізна́ння божества — ви порожнечі й насолоди єдність,

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

мачаґ деден пемей ранґжін ле

природи лотосової — блаженства, від чіпляння вільного;

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

дордже ньїма нанґва чєнпой пал

величне сяйво ваджрового сонця —

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

чӧку нанґва тхає дордже чӧ

Дгармакає Амітабго; Ваджрадгармо;

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

джіґтен ванґчуґ тхуґдже дже чаґ зуґ

Чєнре́зіку — Владарю Світу — співчуття утілене;

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

пема ґ’ялпӧ кхорде нґаванґ ґ’юр

Лотосовий царю — Вла́дарю самсари та нірвани;

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

нанґсі зілнӧн ванґчєн герука

Геру́ко всемогутній — своїм сяйвом скорюєш ти явища й буття;

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

санґва єше бендза варагі

Ґуг’я Джняно (потаємна мудросте); Ваджраварагі;

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

демчоґ дӧпей ґ’ялпо дечєн тер

Царю бажання — Магаде́ве — великого блаженства джерело́;

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

малю к’єгу їтроґ ріґдже ма

Курукулло, вчаровуєш уми усіх істот без винятку.

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

чоґ тхюн чаґ ґ’є ванґчуґ детонґ ґар

Вла́дарі найвищих і звичайних мудр у танці насолоди й порожнечі —

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

ванґдзе дордже паво дакі цоґ

зібра́ння ваджрових дакі́нь і да́ків притяга́ння

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

нанґ тонґ ньямпа чєнпой нґанґ ньї ду

у стані ве́личної рівності порожнечі й явищ,

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

дордже ку ї ґар ґ’ї сісум йо

від танцю ваших ваджрових просві́тлих Тіл тремтять три виміри буття.

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

ґаґ ме сунґ ґі жедре кхам сум ґуґ

Звучанням сміху Мови неупинної скликаєте ви три світи.

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

ӧзер марпӧ кхорде йонґ ла кх’яб

Самсара та нірвана червоним сяйвом нáскрізь оповиті.

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

сіжі данґ чю йо жінґ дюпар джє

Буття і спокою життєва сила вібрує і збирається.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

дордже чаґпа чєнпой тхуґ к’ї ні

Єством просвітлим ваджрової пристрасті великої

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

нам ньї нґӧдруб дӧґуй чоґ цол жінґ

даруєте два види сіддг — найвище з того, що є бажане;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

дордже чаґ кью жяґпа чєнпо ї

ваджровими га́ками й арканами великими

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

нанґсі дева чєн пор дом джє па

зв’язуєте з’яви та буття в величному блаженстві.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

тхає ґ’ютрул дравей рӧл ґар чєн

Танцівникам, які втішаються в безмежній мережі чудовній, —

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

тіл ґ’ї ґонґ бу чєва жін жюґ пей

зібранню́ божеств, які притягують — сонмам Трьох Коренів,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

рабджям цасум ванґ ґі лхацоґ ла

числе́нним, як кунжутове насіння, що сіється з розкритого стручка,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ґюпе солва дебсо джін ґ’ї лоб

молюся шанобливо! Благословіть і надихніть!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

чоґ тхюн нґӧдруб дӧґуй пал тха даґ

Даруйте вищі та звичайні сіддгі,

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

тхоґме ванґду джєпей нґӧдруб цӧл

і неупинну силу притягнення усього, що є бажане!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

Цю молитву сотворив у перший день сьомого місяця у рік Земляного Зайця (1879) той, кого прозвали Дгі. Кожен, хто молитиметься таким чином, безсумнівно, звершить усі дії притяга́ння, відповідно до своїх бажань. Цю молитву можна написати на червоних прапорцях та здійняти їх, або помістити в молитовні барабани, що урухомлюються вогнем або вітром. Манґалам!

Натисніть сюди, аби завантажити повний текст від “Лхасей лоцава” (англійською).

Наступний аудіозапис — з Ларунґ Ґару з мелодією Джиґме Пхунцоґа. Під час практики можете наспівувати цю молитву під аудіозапис, та за його допомогою прояснювати вимову тибетських слів.

Audio Player

Ми також хочемо звернути вашу увагу на ці чудові ресурси від Орґ’єна Тобґ’яла Рінпочє, який дарував розгорнуті вчення щодо значення цієї молитви і як її практикувати.

Також існує детальній та глибокий коментар на цю молитву від Кхенпо Содарґ’є, доступний тут.


Việt Ngữ

ÁNG MÂY ÂN PHƯỚC HÙNG VĨ –
BÀI NGUYỆN THU NHIẾP SẮC VÀ TƯỚNG

“Học cách phối hợp với nhau như một tăng đoàn thống nhất toàn cầu để thu nhiếp những điều kiện thuận duyên nhằm hoằng dương Phật Pháp và giúp hoàn thành mau chóng những hạnh nguyện to lớn với động cơ thanh tịnh nhất.”
~ Kyabgön Phakchok Rinpoche

Rinpoche yêu cầu tất cả học trò của Ngài thực hành bài nguyện thu nhiếp tên gọi “Áng Mây Ân Phước Hùng Vĩ” như một phần thực hành mỗi ngày của bản thân. Ngài yêu cầu chúng ta dưới hình thức tăng đoàn toàn cầu tích tập túc số tổng 1 triệu biến mỗi năm cho bài nguyện này. (xin hãy nhập túc số đóng góp của bạn theo mẫu ở cuối trang)

Vị bổn tôn ở giữa chính là Đức Liên Hoa Vương (Pema Gyalpo), hiển lộ như Báo Thân Phật.
Phía trên là Đức Kim Cang Pháp (Vajradharma) (tiếng Tạng là Dorje Chö) và,
Ở trên cùng, là Phật Vô Lượng Quang (Amitabha), cả hai đều hiển lộ như Pháp Thân Phật.
Đức Quán Thế Âm (Avalokiteśvara, tự Padmapāṇi); ở vị trí phía trên bên phải (từ góc nhìn của vị bổn tôn chính)
Đức Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva) ở vị trí phía trên bên trái.
Đức Mật Huệ Không Hành Nữ (Guhyajñana) ở vị trí bên phải của Đức Liên Hoa Vương (Pema Gyalpo).
Đức Kim Cương Hợi Mẫu (Vajravārāhī) ở vị trí bên trái của Đức Liên Hoa Vương (Pema Gyalpo).
Đức Tác Minh Phật Mẫu (Kurukulle) ở vị trí phía dưới bên phải.
Đức Thắng Lạc Diệu Dục Minh Vương (Döpé Gyalpo) ở vị trí phía dưới bên trái.

(nguồn: Rigpa wiki)

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Wang Dü: ‘Áng Mây Ân Phước Hùng Vĩ ’ —
Bài Nguyện Thu Nhiếp Sắc và Tướng

bởi Mipham Rinpoche

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

om ah hung hrih, dechen barwa wang gi podrang du

Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ! Trong cung điện kính ái của Minh Quang Đại Lạc,

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

detong sosor tokpé yeshe ku

Là thân lạc – không của Diệu Quan Sát Trí:

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

machak deden pemé rangshyin lé

Từ tự tánh hoa sen hỉ lạc không bám chấp,

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

dorjé nyima nangwa chenpö pal

Phát ánh sáng huy hoàng của mặt trời kim cang —

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöku nangwa tayé dorjé chö

Pháp Thân Vô Lượng Quang Phật và Kim Cang Pháp,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

jikten wangchuk tukjé jechak zuk

Đức Quán Thế Âm lòng từ ái hiện thân,

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

pema gyalpö khordé ngawang gyur

Liên Hoa Vương, Bậc thống lãnh luân hồi và niết bàn,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

nangsi zilnön wangchen heruka

Bậc điều phục sắc tướng vinh quang, Heruka uy dũng,

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

sangwa yeshe benza varahi

Mật Huệ Nữ Tôn cùng Kim Cang Hợi Mẫu,

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

demchok döpé gyalpo dechen ter

Thắng Lạc Kim Cang, Dục Vương – Kho Tàng Đại Lạc,

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

malü kyegü yitrok rikjema

Bậc nhiếp tâm chúng sinh, Tác Minh Phật Mẫu,

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

choktün chakgyé wangchuk detong gar

Chúa tể hai ấn thông thường và tối thắng, trong vũ điệu lạc – không,

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

wangdzé dorjé pawo daki tsok

Chư tập hội Kim Cương Không Hành kính ái.

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

nangtong nyampa chenpö ngang nyi du

Thị hiện trong sự bình đẳng sắc và không.

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

dorjé ku yi gar gyi si sum yo

Tam giới rung chuyển bởi vũ điệu Thân Kim Cang;

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

gakmé sung gi shyé dré kham sum guk

Tiếng cười Ngữ vô ngại vang lộng khắp ba cõi;

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

özer marpö khordé yong la khyab

Sắc sáng đỏ ngập tràn luân hồi và niết bàn

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

sishyi dangchü yo shying düparjé

Khuấy đảo thu hút tinh tuý và an lạc toàn Pháp giới.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni

Từ nơi tâm đại dục kim cang,

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

nam nyi ngödrub dö gü chok tsol shying

Ban gia trì nguyện ước tối thắng – hai thành tựu;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé chakkyu shyakpa chenpo yi

Dùng thòng lọng và móc kim cang vĩ đại

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

nangsi dewa chenpor domjepa

Khéo buộc mọi sắc – tướng vào đại lạc.

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

tayé gyutrul drawé rolgarchen

Trước những vũ công của mạn đà la vô tận,

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

til gyi gongbu chewa shyin shyukpé

Hiển hiện nhiều như những hạt mè nảy mầm,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

rabjam tsa sum wang gi lhatsok la

Tập hội của chư bổn tôn kính ái – Tam Căn,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé solwa deb so jingyi lob

Con thành tâm khẩn nguyện; xin hãy ban ân phước,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

choktün ngödrub dö gü pal tadak

Mọi vinh quang theo nguyện ước cùng thành tựu thắng – thường

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tokmé wang du jepé ngödrub tsol

Là những thành tựu kính ái vô ngại!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

Bài nguyện này được biên thảo vào ngày mồng Một tháng Bảy của năm Thỏ Đất (1879) bởi một người tên là Dhīḥ. Nếu bạn trì tụng bài nguyện này, thì dù bạn là ai, chắc chắn rằng bạn sẽ viên mãn mọi hoạt động kính ái như nguyện ước. Mọi hoạt động cũng có thể thành tựu bằng cách viết bài nguyện lên những lá cờ màu đỏ rồi treo lên cao hoặc viết tại những vị trí mà lửa hay gió có thể phát tán. Nguyện Vạn Sự Cát Tường!

Nhấn vào đây để download bản kinh từ Lhasey Lotsawa

Bản ghi âm sau được thu từ Lharung Gar với giọng tụng đọc của Jigme Phuntsok. Bạn có thể tụng theo giai điệu này trong phần thực hành của mình và nghe để nắm rõ cách phát âm.

Trình chơi Audio

Chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến bạn những tài liệu trân quý từ Orgyen Tobgyal Rinpoche. Ngài đã giảng dạy rộng rãi về xuất xứ của bản kinh tại đây và cách thực hành tại đây

Và một số bình giảng chuyên sâu về bài nguyện này do Khenpo Sodargye thực hiện có thể tìm thấy tại đây