Giant Cloud of Blessings – A Supplication to Magnetize Appearance and Existence

 

“Learning how to work together as a global sangha to magnetize auspicious conditions for the resounding of the Dharma and the vast aspirations of the purest intent to be swiftly fulfilled.”
~ Kyabgön Phakchok Rinpoche

 

Rinpoche has requested that all his students take up the magnetizing practice entitled “Giant Cloud of Blessings” as part of their daily practice.  He would like us as a global sangha to accumulate 1 million of these prayers annually! (please add your contributions with the form at the bottom of the page)

 

The central deity is Pema Gyalpo portrayed in Sambhogakāya form.
Above is Vajradharma (Tib. Dorje Chö) and,
At the top, Amitabha, both are on the level of Dharmakāya
Avalokiteśvara, as Padmapāṇi; is on the top right (from the point of view of the main deity)
Hayagriva is on the top left.
Guhyajñana the ḍākinī  is on the right side of Pema Gyalpo.
Vajravārāhī the ḍākinī  is on the left side of Pema Gyalpo.
Kurukulla is in the bottom right corner.
Döpé Gyalpo is in the bottom left corners.

(source: Rigpa wiki)


༄༅།། སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ
བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ།།
བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།།
མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས།།
རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ།།
ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས།།
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས།།
པདྨ་རྒྱལ་བོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར།།
སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ།
གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི།།
བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར།།
མ་ལུས་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ།།
མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར།།
དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས།།
སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ།།
རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ།།
འགགས་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས།།
འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།།
སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད།།
རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི།།
རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌།།
རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས།།
སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ།།
མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན།།
ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི།།
རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ།།
གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག།
ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ ༧ ཚེས ༡ ལ་དྷྭི་མིང་པས་སྤེལ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཅི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ།། དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ།། །།

 


༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །

Wang Dü: ‘The Great Cloud of Blessings’ —
The Prayer which Magnetizes All that Appears and All that Exists

by Mipham Rinpoche

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

om ah hung hrih, dechen barwa wang gi podrang du

Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ! In the palace of power, the blazing of great bliss,

 

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

detong sosor tokpé yeshe ku

Are the embodiments of the wisdom of discernment, union of bliss and emptiness:

 

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །

machak deden pemé rangshyin lé

Each on a lotus, its nature bliss free from all attachment,

 

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །

dorjé nyima nangwa chenpö pal

And the splendour of a great, illuminating vajra sun—

 

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöku nangwa tayé dorjé chö

Dharmakāya Amitābha and Vajradharma,

 

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །

jikten wangchuk tukjé jechak zuk

Avalokiteśvara, Lord of the World, the very manifestation of compassion,

 

པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

pema gyalpö khordé ngawang gyur

Padma Gyalpo, all of saṃsāra and nirvāṇa beneath your control,

 

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

nangsi zilnön wangchen heruka

Powerful heruka, subjugator of all that appears and exists,

 

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

sangwa yeshe benza varahi

‘Secret Wisdom’ (Guhyajñāna) and Vajravārāhī,

 

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །

demchok döpé gyalpo dechen ter

Döpé Gyalpo, King of Desire, ecstasy supreme, source of the wisdom of great bliss,

 

མ་ལུས་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །

malü kyegü yitrok rikjema

Kurukullā, who captivates the mind of every living being without exception,

 

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །

choktün chakgyé wangchuk detong gar

Masters and mistresses of supreme and ordinary mudrās, dancing in bliss and emptiness,

 

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །

wangdzé dorjé pawo daki tsok

Hosts of vajra ḍākas and ḍākinīs attract and magnetize.

 

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །

nangtong nyampa chenpö ngang nyi du

Remaining always within the state of great equality of appearance and emptiness,

 

རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །

dorjé ku yi gar gyi si sum yo

With the dance of your vajra body, you cause the three planes of existence to tremble;

 

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །

gakmé sung gi shyé dré kham sum guk

With the sound of your laughter, your unceasing enlightened speech, you draw in the three worlds;

 

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

özer marpö khordé yong la khyab

Rays of red light burst out to fill all of saṃsāra and nirvāṇa

 

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །

sishyi dangchü yo shying düparjé

And cause the vital essence of conditioned existence and ultimate peace to vibrate and be gathered in.

 

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །

dorjé chakpa chenpö tuk kyi ni

With your enlightened mind of great vajra passion,

 

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །

nam nyi ngödrub dö gü chok tsol shying

You grant the supreme of all things desired—the two kinds of siddhis;

 

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé chakkyu shyakpa chenpo yi

And with your great vajra hooks and lassos

 

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །

nangsi dewa chenpor domjepa

You bind the world of appearance and existence in great bliss.

 

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅན། །

tayé gyutrul drawé rolgarchen

Dancers in the play of the limitless net of illusion,

 

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །

til gyi gongbu chewa shyin shyukpé

Who fill space to overflowing, like a vast outpouring of sesame seeds,

 

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

rabjam tsa sum wang gi lhatsok la

Vast array of the Three Roots, hosts of magnetizing deities,

 

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé solwa deb so jingyi lob

In devotion we pray to you: inspire us with your blessings,

 

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །

choktün ngödrub dö gü pal tadak

Grant us attainments, ordinary and supreme, and so the siddhi

 

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tokmé wang du jepé ngödrub tsol

Of magnetizing, without obstruction, whatever we desire!

 

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། །

This was composed on the first day of the seventh month of the Earth Hare year (1879) by one named Dhīḥ. Anyone who prays in this way will, without any doubt, accomplish all magnetizing activities exactly according to their wishes. This prayer may be written on red flags and flown in the air, or used in prayer wheels powered by heat or wind. Mangalaṃ!

Click here to download the full text from Lhasey Lotsawa


The follow recording is from Lharung Gar with the melody by Jigme Phuntsok. You can follow this melody for your practice and use to clarify pronunciation etc.

 


 

We would also like to draw your attention to these wonderful resources from Orgyen Tobgyal Rinpoche who has taught extensively on the background of the text here and on how to practice it here

Also there is an extensive in depth commentary on this text by Khenpo Sodargye available here

To read the prayer in other languages, click on the flag next to your username, on the top right corner.


Please add your recitation accumulations here:

  • Please enter a number greater than or equal to 1.

So far our grand total is 9,877,570 of which you personally contributed 10,308