Buddhist Philosophy

~ February 4, 2019 ~

Beginner Tonglen Meditation

Buddhist Philosophy • video

Beginner Tonglen: Extending Kindness and Love

Tulku Migmar explains in this video clip how we can begin to work with the profound practice of Tonglen.   Moreover, he advises how we can incorporate this “Beginner Tonglen” within any of our meditation sessions. The term tonglen is most frequently translated into English as “Giving and Taking” or “Sending and Receiving” practice. Tonglen practice was first taught by the great Bengali master Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna (982 – 1054 CE). Kadampa master Chekawa Yeshe Dorje (1101-1175) also made these teachings the basis of his own training.

Beginner Tonglen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In the video, Tulku describes how this visualization practice works mainly to develop our love and compassion. And in that way, this practice belongs to the path of accumulating merit.  First, we spend some time reflecting that we, ourselves, want to avoid suffering and desire happiness. After we acknowledge that we can then look around us and realize that all other beings feel the same way. So why do we all suffer? Tulku reminds us that all suffering comes from the negative emotions of ignorance, attachment and anger.

Beginner Tonglen: Breath and Visualization

Tulku-la explains how to gently coordinate the visualization of taking and giving with our breathing process. Initially, we imagine our our close family and friends. While we think of them, we visualize breathing in all of their pain, unhappiness, and suffering.  Try to picture all the negativity as a thick, black smoke. And then, we exhale all our happiness, our health and goodness. As we do this we can visualize light rays sending beautiful clear light to our object of compassion.

Again and again we repeat this process, but without any clinging or expectation. If we begin to feel tired or anxious, we can simply rest in meditation for a few minutes.

A key take away from the teaching is to begin slowly and gently with the practice. Gradually, we can work to expand our circle of love to all beings. Moreover, Tulku suggest that we can incorporate this practice within any of our meditation sessions. And if we do Tonglen on a daily basis, we will see for ourselves how our negative emotions decrease.

Translations

Việt Ngữ


Việt Ngữ

Pháp Thiền Tonglen Cơ Bản

Pháp tu Tonglen Cơ Bản: Rộng mở lòng từ bi và tình yêu thương

Tulku Mingmar giải thích trong đoạn video sau về cách chúng ta có thể bắt đầu với phần tu
tập cơ bản của pháp tu Tonglen. Ngoài ra, Ngài cũng khuyên chúng ta về việc kết hợp “Pháp
tu Tonglen cơ bản” với bất kì phần tu tập thiền định nào. Từ “tonglen” thường được dịch sang
tiếng Anh với ý nghĩa pháp tu “Cho và Lấy (lại)”, hoặc “Cho và Nhận”. Pháp tu Tonglen được
giảng dạy trước hết bởi đạo sư vĩ đại người Bengal tên là Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna (982 –
1054 sau Công Nguyên). Đạo sư Chekawa Yeshe Dorje (1101-1175) của dòng truyền
Kadampa cũng đưa những giảng dạy của pháp tu này vào phần cơ bản trong việc tu tập của
mình.

Trong đoạn video, Tulku giải thích về cách hoạt động của việc quán tưởng là chủ yếu để phát
triển tình yêu thương và lòng từ bi của chúng ta. Và với phương thức như thế, cách tu tập này
thuộc về con đường của việc tích tập công đức. Trước hết, chúng ta dành thời gian quán chiếu
rằng chúng ta, chính bản thân của chúng ta, muốn được tránh khỏi những đau khổ và mong
muốn sự hạnh phúc. Sau khi nhận biết điều đó, chúng ta quan sát xung quanh và nhận ra rằng
các chúng sinh khác cũng có những mong muốn như thế. Vậy thì tại sao tất cả chúng ta lại đau
khổ? Tulku nhắc nhở chúng ta rằng việc chịu đựng những đau khổ đến từ các cảm xúc tiêu cực
như ngã mạn, bám chấp và sân giận.

Pháp tu Tonglen cơ bản: Hơi thở và Quán tưởng
Tulku giải thích về việc kết hợp nhẹ nhàng việc quán tưởng về “nhận lấy” và “cho lại” với quá
trình hít thở của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta quán tưởng rằng về gia đình và những bạn bè
gần gũi của mình. Khi chúng ta nghĩ về họ, chúng ta quán tưởng việc hít vào tất cả những đau
đớn, bất hạnh và nỗi khổ của họ. Hãy cố gắng hình dung những điều tiêu cực như những làn
khói đen đặc. Và sau đó, chúng ta thở ra tất cả những hạnh phúc, sức khỏe và điềm lành. Khi
chúng ta làm thế, chúng ta có thể quán tưởng các tia sáng phát ra rực rỡ đến các đối tượng
của sự từ bi của chúng ta.

Chúng ta lặp đi lặp lại quá trình này, nhưng không kèm theo bất cứ sự bám chấp hoặc mong đợi nào. Nếu chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta có thể tạm dừng việc thiền định vài phút.

Điều quan trọng cần ghi nhớ từ bài giảng là việc bắt đầu pháp tu này một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Dần dần, chúng ta có thể kéo dài tình yêu thương của mình đến hết thảy chúng sinh hữu tình. Ngoài ra, Tulku cũng đề nghị rằng chúng ta có thể kết hợp phép tu này với bất cứ thời khóa thiền tập nào của mình. Và nếu chúng ta tu tập pháp tu Tonglen mỗi ngày, chúng ta sẽ quán chiếu thấy được việc các cảm xúc tiêu cực của mình ngày một giảm xuống.

0 responses on "Beginner Tonglen Meditation"

Leave a Message